Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 03/04/2020  )
Thực hiện Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo như sau:


- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ ngành Trung ương đã được triển khai tại các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, đơn vị triển khai thực hiện./.

Chi tiết xem tại link sau: Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Quyết định 447 ; Quyết định số 447/QĐ-TTg

Sign In