Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện chi kinh phí khoán đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn tại Điều 2, Nghị quyết 13/2018/NQ - HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

( Cập nhật lúc: 31/05/2019  )
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã hướng dẫn về kinh phí khoán cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn tại Điểm 1, mục V, Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 03/01/2019 về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tài chính (trên cơ sở báo cáo của các huyện, thành phố), trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc.


Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn bổ sung, sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai, Điểm 1, mục V, Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

a) Đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã:

Các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện chi kinh phí khoán cho các hoạt động thường xuyên của tổ chức hội (chi tuyên truyền, văn phòng phẩm,điện, nước, thông tin liên lạc,…), khi thanh quyết toán phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp đối với từng nội dung chi theo quy định. Trường hợp cấp xã thực hiện chế độ tự chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nếu còn dư kinh phí thì xác định là kinh phí tiết kiệm, được tổng hợp chung vào các khoản kinh phí tiết kiệm khác của tổ chức hội và sử dụng cho các nội dung theo điểm 2, mục II, phần B, Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 03/01/2019.

b) Đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn (Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Ban công tác Mặt trận):

Các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thực hiện chi kinh phí khoán cho các hoạt động thường xuyên của tổ chức hội (chi tuyên truyền, văn phòng phẩm,điện, nước, thông tin liên lạc, tiền công,…), cụ thể:

Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được giao, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp các nội dung công việc thực hiện tương ứng với các chi phí thực tế phát sinh theo biểu số 01 kèm theo Công văn này. Cơ quan chủ quản cấp trên xem xét, nếu thấy phù hợp thì xác nhận vào biểu của tổ chức hội đã lập. Trường hợp chưa phù hợp, cơ quan chủ quản đề nghị tổ chức hội ở thôn lập lại nội dung công việc và các chi phí phát sinh. Hàng tháng, sau khi đã được cơ quan chủ quản xác nhận, các tổ chức hội ở thôn chuyển biểu xác nhận đó đến chủ tài khoản của cấp xã để được thanh toán các chi phí theo quy định. Mức chi hàng tháng/tổ chức hội ở thôn không vượt quá 150.000 đồng. Trường hợp cấp xã thực hiện chế độ tự chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nếu còn dư kinh phí thì xác định là kinh phí tiết kiệm và được chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ không chuyên trách ở thôn (thuộc Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Ban công tác Mặt trận), mức chi do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

Ví dụ: Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ở thôn thực hiện nội dung tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em,...đến các phụ nữ trong thôn có phát sinh các chi phí như: Tiền điện thoại, văn phòng phẩm, tiền công,...là 50.000 đồng/lần tuyên truyền thì Chi hội phụ nữ lập theo biểu số 01 kèm theo Công văn này gửi Hội phụ nữ cấp xã xác nhận và chuyển Lãnh đạo UBND cấp xã (chủ tài khoản) duyệt chi.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Với nội dung trên,UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn đến các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc đề nghị UBND các huyện, thành phố kịp thời tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để được xem xét, giải quyết./.

Xem chi tiết nội dung Hướng dẫn tại link sau: Hướng dẫn việc thực hiện chi kinh phí khoán đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn

Tin bài mới:


Thông báo đổi giấy phép lái xe cũ (bằng giấy bìa) sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET(30/05/2019)

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người(23/05/2019)

Tỉnh Uỷ Bắc Kạn quán triệt, thực hiện thư của Thủ tướng Chính phủ(17/05/2019)

Công văn triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội(08/05/2019)

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế(08/05/2019)

Nghị quyết về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. (02/05/2019)

Nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(25/04/2019)

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017(24/04/2019)

Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”(16/04/2019)

Kế hoạch Tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019(15/04/2019)

Sign In