Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Kạn ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động năm 2020

( Cập nhật lúc: 11/02/2020  )
Ngày 10/02/2020, Tại Hội trường Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Kạn (Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh) năm 2020.


 


Lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp

 

Theo chương trình ký kết có 5 nội dung phối hợp thực hiện trong năm 2020 gồm: công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đoàn kết - Sáng tạo” năm 2020; triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp trong công tác nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân; công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân; phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ. 

Về trách nhiệm thực hiện: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì và định kỳ tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vào dịp cuối năm; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Chương trình phối hợp. Chủ trì phối hợp tập hợp đóng góp góp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng báo cáo phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giám sát các nội dung được Tỉnh ủy giao.

Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện các nội dung phối hợp trong hệ thống mỗi tổ chức. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, lựa chọn nội dung, biện pháp cụ thể, phù hợp với tổ chức mình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động; chủ động đề xuất các nội dung, giải pháp phối hợp tiếp theo. Chủ trì phối hợp công tác giám sát theo kế hoạch của đơn vị mình và phối hợp với MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia góp ý, phản biện xã hội; hướng dẫn và tổng hợp tình hình các địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.

Sau Lễ ký kết, hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất cách thức, phương pháp tiến hành thực hiện việc giám sát công tác triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh viêm đường hỗ hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ ngày 11-14/02/2020 theo Kế hoạch số 33/KH-MTTQ-BTT ngày 07/02/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn./. 


Nguồn: Ngọc Liêm/congdoanbackan.org.vn
Sign In