Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội viên nông dân Chợ Đồn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 10/03/2020  )
Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

 

 

Giao cây giống cho hội viên nông dân tại xã Yên Thịnh

 

Bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương..., những năm qua, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn luôn tích cực chỉ đạo cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động.

Thực hiện nhiệm vụ vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra, Hội Nông dân Chợ Đồn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội đã phát động mạnh mẽ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đến 100% cơ sở Hội trên địa bàn, gắn với xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực.

Để phong trào thực sự lan toả và có chiều sâu, từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 119 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 8.038 lượt hội viên nông dân; tham quan học tập và tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo mọi điều kiện để nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Bám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội đã vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi phù hợp theo hướng chú trọng vào nhóm cây, con có thị trường tiêu thụ, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất tập trung thông qua các mô hình như: Mô hình cây Na Dai, mô hình cây Hồng không hạt, mô hình nuôi ong lấy mật, mô hình trồng rau bồ khai, trồng gừng, mô hình chăn nuôi trâu …

 

 

Hội viên nông dân thôn Bản Chang, xã Nam Cường làm sân nhà văn hóa thôn

 

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp đã tranh thủ các nguồn lực khác nhau, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức được 09 lớp dạy nghề cho 300 hội viên; đồng thời tổ chức cho 3.208 lượt hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, kết quả bình xét có 1.071 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Hội Nông dân huyện còn làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng với hội viên nông dân địa phương, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi. Tính đến nay, Hội đã xây dựng được 73 tổ tiết kiệm vay vốn/ 1.901 hộ vay vốn nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội uỷ thác với dư nợ trên 82 tỷ đồng; vay vốn nguồn của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT là 1.133,5 triệu đồng/17 hộ vay/ 04 tổ; vay vốn từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp 38 lượt hội viên vay vốn với tổng dư nợ hiện nay là 670, 514 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động trên, nhiều hội viên nông dân của huyện đã ứng dụng có hiệu quả việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các mô hình sản xuất, chăn nuôi trồng trọt và đã mang lại lợi nhuận cao điển hình như: mô hình kinh doanh dịch vụ của hộ ông Đồng Phúc Eng (Xuân lạc) và hộ bà Triệu Thị Dự (Phương Viên), mô hình chăn nuôi trâu, bò của hộ ông Nguyễn Mạnh Tiến (Bản Thi), mô hình chăn nuôi lợn của ông Hà Văn Cẩn (Thị trấn Bằng Lũng), mô hình VACR của hộ bà Trịnh Thị Thơm (Ngọc Phái) …

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tinh thần tương thân tương ái của hội viên, nông dân còn được phát huy tích cực. Hội đã vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, vận động tương trợ bằng tiền, ngày công lao động, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (cây, con giống, phân bón) với 5.720 cây giống các loại, 10.400kg phân bón; hỗ trợ về vật chất (gạo, củi đốt) trị giá gần 300 triệu đồng.

 

 

Hội viên nông dân xã Ngọc Phái sửa chữa, phát quang đường liên thôn

 

Đặc biệt, vận động hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các cơ sở hội bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời đưa nội dung xây dựng nông thôn mới trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội mà Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền về các tiêu chí nông thôn mới để hội viên nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của nông dân trong việc tham gia thực hiện.

Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho hội viên, nông dân và vận động hội viên nông dân tham gia hiến 11.334m2 đất, đóng góp tiền, vật tư và ngày công lao động để làm đường giao thông liên thôn, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa, vận động đóng góp gần 1.547 triệu đồng, 15.657 ngày công lao động, tham gia sửa chữa và làm mới hơn 100km đường giao thông nông thôn, gần 60km kênh mương nội đồng.

Song song với việc hiến đất và đóng góp ngày công, các Chi hội nông dân trên địa bàn còn thi đua hoàn thành các nội dung đăng ký thực hiện trong xây dựng nông thôn mới của địa phương như: tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ gia đình nông dân văn hoá (xã Xuân Lạc); tham gia xây dựng quy ước, hương ước “Làng văn hoá”, thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang gắn với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”... Các cấp Hội tích cực vận động hội viên nông dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Từ năm 2018 đến nay, có 17.120 lượt hộ đăng ký và đạt danh hiệu gia đình văn hoá, bình xét cuối năm có 15.838 hộ đạt gia đình văn hóa. Từ sự chung tay góp sức đó, đến nay, huyện Chợ Đồn có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của huyện là 10,4 tiêu chí/xã, có 9 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí (số liệu tính đến năm 2019).

Phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu đến năm 2020 Hội Nông dân huyện Chợ Đồn giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo trên địa bàn từ 2,5% trở lên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, cơ sở Hội; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, đoàn kết giúp làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn, kênh mương thuỷ lợi và các công trình phúc lợi xã hội... Qua đó, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Thu Trang - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In