Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

( Cập nhật lúc: 21/09/2018  )
Sáng 21/9, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và 218 đại biểu đại diện cho giai cấp nông dân trong tỉnh.


 

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Diễn văn khai mạc của đồng chí Lưu Văn Quảng- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (khoá VII) nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể... cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn thách thức; khai thác tiềm năng, thế mạnh; đoàn kết thi đua thực hiện các mục tiêu, chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp đề ra, và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đã đề ra. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Hội nhiệm kỳ 2018-2023, tiếp tục thúc đẩy các phong trào nông dân ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Lưu Văn Quảng- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023; dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khoá VII; nghe các ý kiến tham luận từ các địa phương.

 

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ Hội Nông dân tỉnh cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đó là, các cấp Hội cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; gắn công tác tuyên truyền với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân và Hội Nông dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hoạt động của Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; lấy những việc khó khăn, trăn trở, coi những vấn đề bức xúc, đang đặt ra đối với nông dân làm nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh, đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân vào tổ chức Hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội, nhất là kỹ năng vận động nông dân trong thời kỳ mới và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng chăm lo công tác quy hoạch cán bộ, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ các cấp của Hội theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đồng thuận và ủng hộ việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở nông thôn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Du đề nghị đề các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sâu, phân tích rõ về những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời tích cực đóng góp với Đại hội các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới. Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu là người đại diện đem tiếng nói, ý chí nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bắc Kạn đến với Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao bức trướng chúc mừng Đại hội

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa, bức trướng chúc mừng Đại hội.

 

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành khoá mới

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chiều 21/9, Đại hội sẽ tiếp tục làm việc với các nội dung quan trọng khác.

Trước đó, vào phiên làm việc thứ nhất (chiều 20/9), Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc và phổ biến quy chế bầu cử Đại hội. Báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo của BCH TW Hội khóa VI trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Tổng hợp các ý kiến đóng góp vào báo cáo của BCH TW Hội khóa VI trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội Nông dân tỉnh./.


Hồng Tuyến - Việt Bắc
Nguồn; Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In