Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 19/10/2018  )
Xác định làm tốt công tác tuyên truyền là phương thức tác động để làm chuyển đổi, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới.


Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Liên Minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tư vấn, hướng dẫn thành lập Hợp tác xã cho 160 học viên là đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và hội viên nông dân tại 02 huyện Chợ Mới và Chợ Đồn.

 

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền nông thôn mới tại huyện Chợ Đồn

Tại hội nghị tuyên truyền, các học viên được cán bộ Hội Nông dân tỉnh, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh truyền đạt các nội dung về chính sách của Chính phủ, của tỉnh trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là tiêu chí về bảo vệ môi trường, làm nhà tiêu hợp sinh, Luật Hợp tác xã năm 2012, lợi ích khi tham gia tổ hợp tác và hợp tác xã, vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời hướng dẫn, triển khai xây dựng và duy trì mô hình “Sạch nhà tốt ruộng” tại các chi hội nhằm làm cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, từ đó người dân tự giác và tích cực tham gia thực hiện.

Thông qua tuyên truyền, các học viên được hiểu thêm về HTX kiểu mới gắn với chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp, vận động người dân xây dựng HTX gắn với xây dựng nông thôn mới; trong thời gian tới 100% số xã của huyện Chợ Mới và Chợ Đồn sẽ xây dựng mô hình “Sạch nhà tốt ruộng” góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Thanh Lê - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In