Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tích cực hỗ trợ nông dân, tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 22/02/2019  )
Là đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm, thực hiện tốt việc hỗ trợ nông dân, hướng dẫn nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới bằng các việc làm cụ thể, thiết thực.


Hằng năm, Hội luôn chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp hội thực hiện; đồng thời phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp để thu hút các nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Để giúp các hội viên có vốn phát triển sản xuất, các cấp Hội Nông dân đã khai thác đa dạng hóa các nguồn vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quỹ Hỗ trợ nông dân,... Tính đến cuối năm 2018, các cấp Hội đang quản lý 548,258 tỷ đồng từ nguồn vốn của ngân hàng Chính sách xã hội với 483 tổ tiết kiệm và vay vốn, số hộ dư nợ là 13.456 hộ. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập được 64 tổ vay vốn/739 thành viên với tổng số tiền vay là 52,286 tỷ đồng. Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hội đang quản lý là trên 20,713 tỷ đồng. Các nguồn vốn trên đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế của các hội viên, nông dân, giúp cho hội viên có vốn kịp thời đầu tư cho sản xuất, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo của địa phương, hạn chế được tình trạng tín dụng đen ở nông thôn.

 

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư & Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn giao phân bón cho HVND xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể

Bên cạnh việc thu hút các nguồn vốn, các cấp hội còn chú trọng thu hút các nguồn lực về vật tư để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Năm 2018, Hội đã chủ động phối hợp với với Công ty cổ phần Vật tư & Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn tổ chức tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón, cách nhận biết phân bón thật, phân bón giả cho hội viên nông dân, đồng thời tín chấp giúp hội viên mua phân bón theo phương thức trả chậm. Kết quả đã cung ứng được hơn 303 tấn phân bón các loại cho hội viên nông dân; Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Máy động lực & Máy nông nghiệp Việt Nam trao tặng 10 máy cày nhãn hiệu BS86-8 cho 03 hợp tác xã, 04 tổ hợp tác và 03 hộ hội viên nông dân nghèo. Thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi, có liên kết tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần nông sản Bắc Kạn xây dựng chuỗi liên kết trồng nghệ, theo đó: Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng nghệ, phối hợp với Công ty tập huấn kỹ thuật trồng nghệ cho hội viên, nông dân; công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn ứng một phần giống và phân bón cho hội viên, ký kết bao tiêu sản phẩm nghệ củ do các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất ra theo hợp đồng. Kết quả, năm 2017 đã phối hợp xây dựng được gần 50 ha nghệ vàng, năm 2018 được gần 100ha nghệ theo hướng hữu cơ tại các huyện Bạch Thông, Pác Nặm, Ba Bể và Na Rì, trong đó có 33 ha đã được chứng nhận hữu cơ.

 

Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thảo mô hình trồng nghệ tại xã huyện Pác Nặm

Bên cạnh việc tín chấp thu hút các nguồn lực giúp hội viên phát triển sản xuất, các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh còn tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, trọng tâm là phong trào "nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Ngay từ đầu năm, Hội đã phát động thi đua, giao chỉ tiêu thi đua cho các cấp hội, đồng thời hướng dẫn, động viên các hội viên tích cực tham gia phong trào. Trong quá trình thực hiện, Hội thường xuyên đôn đốc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hộ thực hiện, cuối năm có bình xét, suy tôn và có Quyết định công nhận các hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Định kỳ 2 năm tổ chức 1 lần hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đồng thời xét chọn, suy tôn những hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2018, có 10.572 hộ đăng ký phấn đấu dạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có 3.403 hộ đạt SXKDG các cấp,... Thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” OCOP, các cấp Hội Nông dân đã tích cực tham gia. Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn và thành lập được 08 HTX và 70 tổ hợp tác sản xuất nông, lâm nghiệp. Năm 2018, có 04 sản phẩm của hội viên được xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP đó là: gạo bao thai của HTX Hoàn Thành, thịt trâu khô của HTX Hoàng Huynh, tinh nghệ Bắc Kạn, khẩu nua lếch của HTX Thượng Quan. Nhờ những hoạt động thiết thực trên, trong năm các cấp Hội đã phối hợp với địa phương giúp đỡ được 1.367 hộ hội viên thoát nghèo, giảm số hộ hội viên nông dân nghèo xuống còn 13.759 hộ, chiếm 27,6% so với tổng số hội viên nông dân.

Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền trong hội viên, nông dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới được 174 buổi/ 7.944 lượt hội viên tham gia; Vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn bằng những việc làm thiết thực như: đóng góp được 1.117 triệu đồng, 217.744 ngày công lao động, hiến 21.266 m2 đất để xây dựng các công trình ở nông thôn. Xây dựng được 743 mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng“ do Hội Nông dân tỉnh phát động; Triển khai hỗ trợ xây dựng mới 236 lò đốt rác thải theo nhóm hộ gia đình để bảo vệ môi trường nông thôn. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng thôn, bản, làng văn hóa; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi trường nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tuyên truyền, vận động được 49.180 hộ hội viên đăng ký gia đình văn hóa, bình xét cuối năm có 45.718 hộ đạt danh hiệu GĐVH.

Có thể nói, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã rất chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân, giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, góp phần rất tích cực vào việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, tham gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra./.


Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In