Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Pác Nặm nhiều hoạt động quan trọng khởi đầu nhiệm kỳ mới

( Cập nhật lúc: 21/08/2018  )
Ngay sau khi Đại hội, các cấp Hội Nông dân huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đã tập trung xây dựng quy chế, các chương trình kế hoạch hoạt động, cụ thể hóa mục tiêu trọng tâm, thiết thực. Do đó hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện Pác Nặm 7 tháng đầu năm 2018 đã đạt được những kết quả quan trọng, khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới.


Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Pác Nặm lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 xác định mục tiêu, phương hướng trọng tâm là đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, nâng cao vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên, nông dân.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, tích cực tổ chức triển khai các hoạt động của Hội, đồng thời thường xuyên kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy của Hội, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, thị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên tới cán bộ, hội viên nông dân. Hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất được Hội chú trọng như: tín chấp cho hơn 1 nghìn hộ hội viên nông dân vay vốn từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ trên 56 tỷ đồng; quản lý trên 2,3 tỷ nguồn vốn Quỹ HTND với 57 hộ hội viên, nông dân vay để phát triển sản xuất; tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT cho 328 lượt hội viên.

 

Anh Bàn Văn Hàn, hội viên Chi hội nông dân thôn Phiêng Tạc, xã Nhạn Môn (Pác Nặm) vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để chăn nuôi ngựa

Các phong trào thi đua của Hội cũng được các cấp Hội trong huyện trú trọng triển khai, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong năm có 1.218 hộ hội viên đăng kýhộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Ngoài ra, công tác tuyên tuyền, vận động có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tập huấn, hội thảo…, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền cho 1.690 lượt hội viên nông dân về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm”; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, công tác phát triển hội viên, xây dựng củng cố tổ chức Hội được các cấp Hội quan tâm thường xuyên, tuyên truyền và vận động kết nạp mới được 3 hội viên, nâng tổng số hội viên trên toàn huyện lên 5.154 hội viên.

Từ các hoạt động trên cho thấy, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân huyện Pác Nặm đã hướng mạnh về cơ sở, đa dạng, thiết thực, bám sát tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân.

Đồng chí Ma Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Pác Nặm cho biết: “Thời gian tới Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Pác Nặm tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, vận động kết nạp hội viên mới và thực hiện các chỉ tiêu thi đua đạt chỉ tiêu giao, chú trọng nâng cao chất lượng hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hội; củng cố đội ngũ cán bộ chi Hội, tăng cường công tác tham gia sinh hoạt chi hội để đưa hoạt động của chi Hội có hiệu quả; vận động hội viên thực hiện các phong trào thi đua và xây dựng nông thôn mới, gắn với việc nhân rộng mô hình “sạch nhà, tốt ruộng” do Hội Nông dân phát động; Chủ động phối hợp với ngành liên quan tổ chức dạy nghề, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT và công nghệ mới vào sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương”./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In