Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN lần thứ 15 (khóa VI): Tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn, thực hiện xanh hóa nông nghiệp, nông thôn

( Cập nhật lúc: 23/07/2018  )
Sáng nay (23.7), tại Hà Nội, Trung ương Hội NDVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN lần thứ 15 (khóa VI). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều, các Phó Chủ tịch: Nguyễn Hồng Lý, Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam điều hành Hội nghị . 

Chủ tịch BCH Hội NDVN Thào Xuân Sùng khai mạc hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 15 (khóa VI)

Đến dự Hội nghị có Phó Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Liên; Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Trần Văn Thuật; đại diện các ban, ngành liên quan và toàn thể các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội đã về dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội NDVN Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 15 có nhiệm vụ thảo luận, quyết định 4 nội dung quan trọng: Một là sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW ngày 6.3.2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI “Về tăng cường và sự đổi mới lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong tình hình mới”; Hai là, sơ kết công tác Hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm, dự kiến công tác Hội và phong trào ND 6 tháng cuối năm 2018; Ba là, bầu bổ sung ủy viên BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018; Bốn là, dự thảo Đề án BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đây là một trong những nội dung quan trọng có tính then chốt để chuẩn bị tốt phương án nhân sự cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội NDVN.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Thào Xuân Sùng  gợi ý tập trung thảo luận 4 vấn đề quan trọng. Thứ nhất về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW ngày 6.3.2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI “Về tăng cường và sự đổi mới lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong tình hình mới”, trong 4 mục tiêu về củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc thì mục tiêu nào được các cấp Hội và giai cấp ND thực hiện đạt ở mức cao nhất?

Trong 5 quan điểm cách mạng thì quan điểm nào cần được nhận thức đúng đắn, đầy đủ, thể chế hóa, cụ thể hóa rõ nhất và thực hiện tốt nhất? Trong 7 nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng, giải quyết tốt những bức xúc của Nhân dân và tăng cường mối quan hệ máu thịt của Nhân dân với Đảng, Nhà nước thì nhiệm vụ giải pháp nào cần được thực hiện hiệu quả và tạo dựng được nhiều mô hình, điển hình nhất, cần bổ sung nội dung và quan tâm giải quyết vấn đề gì hiện nay?

Thứ 2, trong báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm, dự kiến công tác Hội và phong trào ND 6 tháng cuối năm 2018,  BCH T.Ư Hội NDVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào ND với những kết quả đạt được rất nổi bật, nhất là về công tác xây dựng tổ chức Hội;  thực hiện 3 phong trào lớn của Hội NDVN; thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho ND theo Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, trên cơ sở đánh giá đúng kết quả và tồn tại, hạn chế, Ban Thường vụ dự kiến sẽ tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo yêu cầu phải “thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, thực sự dựa vào nông dân và vì nông dân.

Chủ tịch khẳng định: Với tư tưởng chủ đạo hình thành mẫu cán bộ Hội ND và hội viên ND thời kỳ mới đang đòi hỏi thực hiện xanh hóa sản xuất nông nghiệp, xanh hóa tiêu dùng trong mỗi hộ gia đình và xanh hóa lối sống ở nông thôn, phát triển mạnh mẽ chi tổ hội nghề nghiệp gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, ND; mở rộng đối tượng kết nạp hội viên và tập huấn trước khi kết nạp nhằm phấn đấu theo mục tiêu “công nghiệp hóa nông nghiệp và trí thức hóa nông thôn”, “ly nông bất ly hương”.

Trên tinh thần những nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, BCH và Ban Thường vụ T.Ư Hội sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN. Cũng trên tinh thần đó, BCH sẽ có một kỳ họp thông qua Dự thảo toàn bộ các văn kiện của Đại hội VII của Hội NDVN.

Thứ 3, Ban Thường vụ T.Ư Hôi sẽ trình BCH tại Hội nghị này về Dự thảo Đề án BCH khóa VII; Dự thảo Đề án Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, theo đúng các Quy định hiện hành của Đảng. 

Thứ 4; Do yêu cầu công tác, Ban Thường vụ xét thấy cần bổ sung 3 đồng chí vào BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, đề nghị BCH cân nhắc quyết định.

Hội nghị cũng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lều Vũ Điều trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp 6 thángcuối năm 2018.

Theo báo cáo, 6 tháng qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở; tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018, đặc biệt lần đầu tiên Trung ương Hội tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam. Qua Hội nghị Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 6158/VPCP- QHĐP, ngày 29/6/2018 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân, để khơi dòng động lực, phát huy sự sáng tạo của nông dân trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới.

Công tác chuẩn bị, chỉ đạo và tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp của Ban Chấp hành Trung ương Hội khẩn trương, tích cực, hầu hết đảm bảo yêu cầu, tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch. Đến nay, 100% cơ sở; 97,4% cấp huyện; 5 tỉnh đã tổ chức tốt Đại hội, nhất là tổ chức thành công  Đại hội điểm Hội Nông dân các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Khánh Hòa và rút ra những kinh nghiệm thiết thực để tiếp tục chỉ đạo thành công Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh được ngân sách cấp bổ sung 178,985 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2018, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp Hội đạt 2.909,807 tỷ đồng tăng 257,650 tỷ đồng so với 31/12/2017, đạt 83,76% so với kế hoạch năm. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương 680,239 tỷ đồng, đã giúp 19.374 lượt hộ vay thông qua 1.413 dự án mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... Quỹ cấp tỉnh 1.451,217 tỷ đồng, Quỹ cấp huyện 401,694 tỷ đồng, nguồn vốn cấp xã vận động 376,657 tỷ đồng. Quỹ đã giúp nông dân xây dựng hàng nghìn mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý đã trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Theo đó, 5 năm qua, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Các mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết số 25-NQ/TW đã cơ bản được cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể ở địa phương. Cụ thể như Trung ương Hội đã ban hành các Nghị quyết số 19, 20, 23, 27, 29, 33-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VI); Đề án số 24-ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp…

Công tác dân vận nói chung và công tác vận động nông dân nói riêng đã được các cấp Hội thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả. Quán triệt quan điểm: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ” và “huy động sức dân đi đôi với bồi dưỡng sức dân, những gì có lợi cho dân thì làm, những việc có hại thì hết sức tránh”. Thông qua việc tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, kết hợp với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân đã ý thức được vai trò làm chủ của mình, có trách nhiệm hơn với các vấn đề chính trị của đất nước, của địa phương.

Các cấp Hội thường xuyên tổ chức cho cán bộ và hội viên nông dân được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; chú trọng tuyên truyền, phổ biến về phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” cùng với phương châm “Mỗi cán bộ Hội là một cán bộ dân vận khéo”… Qua đó, cán bộ, hội viên nông dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình hiện nay; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân được nâng lên; phong cách làm việc đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”... Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng cán bộ Hội cốt cán, hội viên nông dân nòng cốt làm công tác dân vận từ Trung ương đến cơ sở.

Phong trào “Dân vận khéo” đã được các cấp Hội triển khai một cách sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, với các mô hình cụ thể, thiết thực phù hợp với đời sống lao động và sản xuất của hội viên nông dân. Cụ thể như: Mô hình “Con đường mang tên Hội Nông dân”; “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Chi Hội xanh, sạch, đẹp”; “Cổng nông dân tự quản”, “Mái ấm Hội Nông dân”, “Điểm sáng vùng ven biển”, “Chi hội không có người phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”, “Sạch nhà, tốt ruộng”, “Quỹ tình nghĩa nông dân”, mô hình “sạch làng, tốt cây”, “Hộ sạch, khuôn viên đẹp”...

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết: Hội Nông dân thành phố đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc “Lấy sức dân chăm lo cho dân”.

Trong thời gian qua các mô hình “Lấy nông dân dạy nghề cho nông dân”, “Nông dân khá giúp đỡ nông dân nghèo”, chương trình “Tết làm điều hay, vì nông dân nghèo”… tạo bước đột phá trong đẩy mạnh xã hội hóa; vận động cán bộ, hội viên nông dân; nông dân xuất sắc, nông dân tiêu biểu, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia thực hiện an sinh xã hội theo lời dạy của Bác về chăm lo đời sống Nhân dân “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”. Thành quả của việc thực hiện phương châm này có giá trị nhân văn sâu sắc, nghĩa tình nông dân; phát huy được sức mạnh nội lực trong nông dân trở thành phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Nhị chia sẻ: Nghị quyết đã tạo động lực để các cấp Hội Nông dân Nghệ An tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy. Các cấp Hội đã phát huy vai trò chủ động, đồng thời tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong công tác chỉ đạo xây dựng củng cố tổ chức; quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ.Một trong những tiêu chuẩn cứng của cán bộ Hội là: Gần dân, hiểu dân, gương mẫu, tận tuỵ với công việc, nói đi đôi với làm, nói dân hiểu, làm dân tin, được hội viên nông dân tin tưởng. Đặc biệt là sau Đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp, ở Nghệ An có 95,24% Hội cấp huyện và 93,15% cơ sở Hội có người tham gia cấp ủy cùng cấp; toàn tỉnh có 991 cán bộ Hội tham gia HĐND các cấp (nhiều đơn vị có 2 người tham gia HĐND).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 25, Phó Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh nhất trí cao với các đánh giá, đặc biệt những kiến nghị, đề xuất của giai cấp nông dân và Hội NDVN. Phó Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh khẳng định: Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết 25 đã đạt 5 thành tích rõ nét: Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên, xác định công tác dân vận là công việc của cả hệ thống chính trị, nhiều cán bộ làm công tác dân vận đã được luân chuyển và trưởng thành; động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng các phong trào thi đua yêu nước; công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nhiều tỉnh đánh giá tốt, có nhiều mô hình hay;  quyền làm chủ của người dân được phát huy, nhiều bức xúc của nhân dân được giải quyết, tạo điều kiện cho người dân giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền. 

Phó Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đánh giá cao Hội NDVN trong việc thực hiện Nghị quyết, vì làm tốt công tác của Hội chính là làm công tác dân vận của Đảng. Trong đó, Hội đã tích cực tuyên truyền; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo; phát huy vai trò của mình động viên nông dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt Hội ND chiếm 50% các mô hình “dân vận khéo”; đồng thời xây dựng củng cố tổ chức Hội, động viên bà con xóa đói giảm nghèo…

Phó Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đề nghị, để làm tốt Nghị quyết 25 và chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội nên quan tâm, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 25 cho các cấp Hội; bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, và cơ sở, nắm bắt tâm tư nông dân, từ đó cụ thể hóa các mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để người dân vào Hội phải được lợi; củng cố tổ chức xây dựng Hội, tham gia giám sát, góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền; mở rộng hợp tác quốc tế, học tập các công nghệ mới của thế giới, đưa hàng hóa ra thế giới, giới thiệu với bạn bè quốc tế; tăng cường kiểm tra, giám sát để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tổ chức tốt Đại hội nông dân các cấp.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường./.

Một số hình ảnh tại hội nghị: 

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lều Vũ Điều trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

 

Phó Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 25, Phó Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị

 

Quang cảnh hội nghị

 

 

Các đại biểu tập trung nghiên cứu dự thảo báo cáo

Đình Huy
Nguồn: hoinongdan.org.vn
Sign In