Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn tổng kết đánh giá kết quả thực hiện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

( Cập nhật lúc: 27/02/2019  )
Chiều ngày 26/02/2019, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 61 ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định 673 ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh, các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2018 Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Hội Nông dân tỉnh (cơ quan thường trực thực hiện Đề án) thường xuyên chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và triển khai chỉ đạo các cấp Hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các Nghị quyết của Tỉnh ủy về giảm nghèo, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ...

Cụ thể, về Quỹ hỗ trợ nông dân, Ban chỉ đạo các cấp đã tập trung lãnh đạo các cấp Hội Nông dân triển khai nhiều giải pháp để tăng trưởng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Năm 2018 UBND các cấp đã cấp bổ sung ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế được 710 triệu đồng (Trong đó cấp tỉnh 500 triệu đồng, cấp huyện 210 triệu đồng) nâng tổng số nguồn vốn ngân sách cấp là 4.810 đồng. Tính đến 31/12/2018tổng số nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh là 20.713,617 triệu đồng; trong đó nguồn trung ương uỷ thác là 11.660 triệu đồng (hiện đang dư nợ 10.833 triệu đồng/278 hộ/25 dự án), nguồn các Hội Nông dân trong tỉnh xây dựng được là 9.053,617 triệu đồng (nguồn tỉnh là 4.532,044 triệu đồng, hiện đang dư nợ 3.706,02 triệu đồng/12 dự án/106 hộ vay; nguồn huyện, xã là 4.521,572 triệu đồng/199 hộ vay, nguồn huyện 2.091,213 triệu đồng, nguồn xã 2.430,358 triệu đồng). Số tiền tăng so với năm 2017 là 1.360,238 triệu đồng.

Thực hiện thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân tỉnh với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Kạn về "thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ - CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ”đến nay các huyện, thành Hội đã tổ chức triển khai thành lập được 64 tổ vay vốn/739 thành viên với tổng số tiền vay là 52.286 triệu đồng.

Công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với Ngân hàng Chính sách xã hội uỷ thác qua Hội giúp nông dân vay vốn và sử dụng vốn đến nay Hội Nông dân quản lý 479 Tổ tiết kiệm và vay vốn/13.367 hộ tham gia/tổng số tiền dư nợ là 552.125 triệu đồng.

 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án 61 năm 2018

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu sản phẩm Hội Nông dân tỉnh ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trồng nghệ hữu cơ được 99,78 ha và tổ chức ký hợp đồng thu mua toàn bộ sản phẩm nghệ củ vụ năm 2018 của nông dân. Cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn” cho 03 cơ sở sản xuất, chế biến miến dong, đến nay có tổng số 22 cơ sở được sử dụng nhãn hiệu tập thể. Công tác vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất cũng được các cấp Hội chú trọng thực hiện, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ thành lập 01 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã do Hội hỗ trợ thành lập lên 08 hợp tác xã với 88 thành viên tham gia.Tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và tổ chức cho hội viên đăng ký phấn đấu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong năm có 3.403 hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Song song với các hoạt động trên, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vận động tương trợ giúp đỡ được 6.513 công lao động và tổng số tiền trên 145 triệu đồng cho 270 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp được 1.117 triệu đồng, 217.744 ngày công lao động, hiến 21.266 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi cộng cộng.

 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 61 tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 sau: Yêu cầu các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với Hội Nông dân triển khai thực hiện các hoạt động, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Đề án 61, phối hợp sử dụng các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả nhất. Hội Nông dân tỉnh (cơ quan thường trực thực hiện Đề án) tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy; thường xuyên thăm nắm tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành từ đầu năm; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, tập trung triển khai Đề án "Mỗi xã, phường một sản phẩm"; phối hợp chỉ đạo tuyên truyền vận động thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả; thực hiện cho vay nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân gắn vào Nghị quyết số 08-NQ/HĐND của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, phối hợp tuyên truyền vận động các nguồn lực bổ sung ngân sách tăng trưởng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Cơ quan thường trực Đề án 61 chủ động phối hợp với UBND các cấp, các sở, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt Đề án 61 và ưu tiên Hội Nông dân được trực tiếp tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới./.

 

 

Quang Bính - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In