Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 03/08/2020  )
Ngày 29/7/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1364 về việc phê duyệt Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2020.


Theo đó giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Phương án theo nội dung phê duyệt và quy định hiện hành của Nhà nước./.

 

Xem chi tiết nội dung Phương án tại link sau: Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2020

Sign In