Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.

Xem tiếp


Không có tài sản đảm bảo, nông dân vẫn được vay đến 200 triệu.

Xem tiếp


* Hỏi: Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) do Hội Nông dân cấp xã vận động được hàng năm có thể giữ lại tại cơ sở để cho vay với thời gian ngắn (12 tháng) được không?

Xem tiếp


* Hỏi: Xin hỏi cơ quan nào quản lý hợp tác xã và ai là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã? Nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã được pháp luật quy định như thế nào?

Xem tiếp


Hỏi: Việc xử phạt đối với hành vi buôn bán tem, nhãn, bao bì giả được pháp luật quy định như thế nào?

Xem tiếp


* Hỏi: Việc áp dụng các hình thức xử phạt hành chính đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả được pháp luật quy định như thế nào?

Xem tiếp


* Hỏi: Thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại là bao nhiêu ngày? Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là bao nhiêu ngày?

Xem tiếp


* Hỏi: Xin cho biết nội dung quyền được thông tin về pháp luật của công dân?

Xem tiếp


* Hỏi: Trong những trường hợp nào thì người khiếu nại có thể khởi kiện vụ án hành chính ra tòa? Quyết định hành chính mà công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại là văn bản gì? Thế nào là hành vi hành chính mà công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại?

Xem tiếp


* Hỏi: Đề nghị cho biết vi phạm quy định về sử dụng vi chất dinh dưỡng trong sản xuất, chế biến thực phẩm bị xử phạt như thế nào?

Xem tiếp

12345
Sign In